ARAÇ DEĞER KAYBINDA İLGİLİ KANUN MADDELERİ VE İÇTİHATLAR

TC YARGITAY 4. HUKUK 2002/130 E.:…Tamamen onarılmış olsa bile kazaya uğrayan araba tahribatın izlerini taşıyacağından onarıldıktan sonra mübadele (rayiç) değerinin olaydan önceki mübadele değerinden az olacağının kabulü gerekir. Aracın onarılmış durumdaki değeri, ne kadar iyi onarılmış olursa olsun kural olarak aynı nitelikteki hiç hasara uğramayan araç değerinden düşüktür ve bu da cari değerinden kaybettirmektedir. Zararı tazminle yükümlü olan kimse, tazmin borcunu doğuran eylemin meydana gelmesinden önceki durumu iadeye mecburdur. Bu ilke, zarar, ister haksız eylemden doğsun, isterse sözleşmeye aykırı hareketten meydana gelsin, aynen uygulanır…Denilmiştir. 
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E. 2009/9892 K. 2010/3124 T. 5.4.2010 Kararında ;2-)Dava, trafik kazası sebebiyle araçta meydana gelen değer kaybı ve kazanç kaybı istemine ilişkindir. Trafik sigortacısı, karşı araçta meydana gelen gerçek zararı limit dahilinde teminat altına almıştır. Dava konusu trafik kazası sonucunda, davacıya ait aracın tamir süresince çalışamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı trafik sigortası teminatı dışında ise de, araçta meydana gelen değer kaybı gerçek zarar kalemleri arasında bulunmaktadır. Denilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 09.10.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan17.07.2020 tarihli ve 2019/40.E, 2020/40.K sayılı kararı ile Trafik Sigortası Genel Şartlarının bazı maddelerinin uygulanmasına yönelik KTK 90. maddesinin Genel Şartlara atıf yapan ibaresinin ve 92/i maddesinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile iptaline karar verilmiş olup, kararın derdest dosyalar yönünden dikkate alınması da gerektiğinden araçta oluşan değer kaybı zararını, Genel Şartlardaki formül yerine Yargıtay içtihatlarında olduğu gibi diğer bir deyimle aracın kazadan bir gün önceki değeri ile kazadan sonraki değeri arasındaki fark biçiminde hesaplanması gerekmektedir.